123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 05.08.13

Koło godziny siedemnastej mijamy Shankaracharya Gate – bramę wjazdową do Nepalu:

 

Shankaracharya Gate. Birganj. Nepal.

Nepal to kraj o ustro­ju de­mo­kra­tycz­nej re­pub­li­ki fe­de­ral­nej. W skład fe­de­ra­cji wcho­dzi pięć re­gio­nów. Ne­pal to sto­sun­ko­wo ma­ły kraj (nie­co mniej­szy od po­ło­wy po­wie­rzchni Pol­ski), w któ­rym miesz­ka po­nad 30 mln miesz­kań­ców, z cze­go pra­wie 60% to Ne­pal­czy­cy. Dru­gą pod wzglę­dem li­czeb­no­ści gru­pą et­nicz­ną są Tha­ro­wie (19%). Słyn­ni i zna­ni Szer­po­wie, to za­le­dwie kil­ka pro­cent ogó­łu miesz­kań­ców.

Sto­li­cą Ne­pa­lu jest Kat­hman­du i mie­liś­my tam dzi­siaj no­co­wać, ale w związ­ku z per­tur­ba­cja­mi, któ­re opi­sa­łem wcześ­niej, jest już za póź­no, aby do­je­chać do Kat­hman­du dzi­siaj. Zo­sta­nie­my na noc w Bir­ganj.

Wa­lu­tą w Ne­pa­lu jest Ru­pia Ne­pal­ska. Ale moż­na tu pła­cić ru­pia­mi in­dyj­ski­mi. Za 1000 ru­pii in­dyj­skich do­sta­łem w skle­pie 1600 ru­pii ne­pal­skich (za do­la­ra do­sta­je­my oko­ło 100 ru­pii ne­pal­skich). Czas w Ne­pa­lu jest GMT+5,45, czy­li +3,45 wzglę­dem Pol­ski (15 mi­nut póź­niej niż w In­diach).

Wi­zę wjaz­do­wą za­ku­pi­liś­my na prze­jściu gra­nicz­nym w Bir­ganj za 30$ i przed osiem­na­stą wje­cha­liś­my do mia­sta.

Safari dzień dziewiętnasty (dzień pierwszy w Nepalu) – Birganj


Miejsce zakwaterowania:Birganj
Liczba mieszkańców:112 tys.
Wysokość n.p.m.:67 m
Średnie temperatury:dzień: 26 °C, noc: 21 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:85 km


Je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­ni w ho­te­lu „Suraj Pvt. Ltd.”. Jest Wi-Fi, ale pa­dam ze zmę­cze­nia. Dwa­na­ście go­dzin w sa­mo­cho­dzie z cze­go sześć zu­peł­nie nie­po­trzeb­nie. Oj, do­sta­ło się za to na­sze­mu kie­row­cy :-(. Idę spać.

Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games