123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 12.08.13

Dziś opu­szcza­my Ne­pal i roz­po­czy­na­my trze­cią część wy­pra­wy. Pier­wszym mia­stem w In­diach po prze­kro­cze­niu gra­ni­cy wg pla­nu miał być San­gram­pur. I tam mie­liś­my za­no­co­wać, a na­stęp­nie prze­je­chać do Va­ra­na­si. Prah­lad za­pro­po­no­wał je­dnak, że­by prze­je­chać bez­po­śre­dnio do Va­ra­na­si (oko­ło 420 km) w je­den dzień. Tak też zro­bi­liś­my.

 

Odcinek: Bharapur – Sonauli – Varanasi.

Wy­ru­szy­liś­my o ós­mej ra­no. Ko­ło je­de­na­stej by­liś­my na prze­jściu gra­nicz­nym ne­pal­sko-in­dyj­skim w miej­sco­wo­ści So­nau­li. Wy­peł­nia­my dwa for­mu­la­rze – je­den w związ­ku z opu­szcze­niem Ne­pa­lu i dru­gi – w związ­ku z po­no­wnym wjaz­dem do In­dii. Do­sta­je­my od­po­wie­dnie pie­cząt­ki w pa­szpor­tach i po chwi­li je­steś­my z po­wro­tem w In­diach.

 

W drodze na przejście graniczne w Sonauli. Nepal.

Tro­chę szko­da, że by­liś­my tu tak krót­ko. Po­do­ba­ło mi się tu (jest chło­dniej niż w In­diach) i chciał­bym to je­szcze wró­cić. A tym­cza­sem za­pra­szam do dalszej lek­tu­ry dzien­ni­ka w czę­ści in­dyj­skiej wy­pra­wy.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games