123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 07.08.13

Ra­no je­dzie­my do Bhak­ta­pur. Na miej­scu oka­zu­je się, że we­jście na in­te­re­su­ją­cy nas ob­szar mia­sta wy­ma­ga wy­ku­pie­nia bi­le­tu wstę­pu, a lo­kal­ni prze­wo­dni­cy twier­dzą, że trze­ba na je­go zwie­dze­nie przy­naj­mniej kil­ku go­dzin. Z ko­lei Dur­bar Squa­re w Kat­hman­du, wg na­sze­go kie­row­cy, jest cie­kaw­szy, a je­go zwie­dze­nie za­jmie nam ca­ły dzień. Osta­te­cznie re­zyg­nu­je­my ze zwie­dza­nia Bhak­ta­pur i Pa­tan i je­dzie­my od ra­zu na Dur­bar Squa­re w Kat­hman­du. I by­ła to chy­ba dob­ra de­cyz­ja, bo do ho­te­lu wró­ci­liś­my póź­nym wie­czo­rem. W ten spo­sób nad­go­ni­liś­my zgu­bio­nych pa­rę go­dzin i ju­tro mo­że­my je­chać do Na­gar­kot zgo­dnie z pla­nem.

Safari dzień dwudziesty pierwszy (dzień trzeci w Nepalu) – Kathmandu dzień drugi

Pogoda sprzyjała nam cały dzień. Nie padało. Temperatura nieco niższa niż w Indiach. Trochę szkoda nieba, które prawie cały dzień było szare, ale mimo to zdjęcia są:

 

 

 

Durbar Square w Kathmandu. Nepal.

 

Brama lwów. Świątynia Taleju. Kathmandu. Nepal.

 

Młynki modlitewne. Kathmandu. Nepal.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games