123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Czwartek – 08.08.13

Opuszczamy Kathmandu, szkoda – podobało mi się tu, ale jedziemy w góry – do Nagarkot. To z centrum Kathmandu mniej więcej 30 km.

 

Odcinek Kathmandu – Nagarkot.


Safari dzień dwudziesty drugi (dzień czwarty w Nepalu) – Nagarkot


Miejsce zakwaterowania:Nagarkot
Liczba mieszkańców:3,5 tys.
Wysokość n.p.m.:2175 m
Średnie temperatury:dzień: 24 °C, noc: 18 °C
Liczba noclegów:1
Odległość od poprzedniego postoju:30 km


W Nagarkot je­steś­my ko­ło dzie­sią­tej. Je­steś­my za­kwa­te­ro­wa­ni w ho­te­lu „Burg House”. Wa­run­ki za­kwa­te­ro­wa­nia dos­ko­na­łe. Po­go­da dob­ra, choć nie ideal­na. Są chmu­ry, ale nie pa­da. Idzie­my oko­ło trzy ki­lo­me­try w gó­ry do pun­ktu wi­do­ko­we­go. Po­dob­no wi­dać stąd Mt. Eve­rest. Ale są chmu­ry:

@
,
-
y
A
{
}
o
 

Panorama Himalajów. Nagarkot. Nepal.


Wra­ca­my do ho­te­lu na po­si­łek i wy­cho­dzi­my na dru­gi spa­cer. Tym ra­zem jest tro­chę le­piej. Mi­mo chmur wi­dać wie­rzchoł­ki gór. Przez chwilę nawet świeciło słońce rozświetlając soczyście zielone tarasy ryżowe:

 

Tarasy ryżowe. Nagarkot. Nepal.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games